بونیون یا برجستگی قاعده شست

یکی از شایعترین دفورمیتیها (بدشکلیها)ی قسمت جلویی پا است که به خاطر جابه جایی استخوان در زیر انگشت اول ایجاد می شود. که باعث میشود انگشت اول به سمت انگشت دوم حرکت کند.

این انتقال و جابهجایی باعث ایجاد برجستگی استخوانی در قسمت کناری پا می شود. با گذشت زمان ممکن است این برجستگی بیشتر و دردناک شود.

 

منبع: سایت سیب سبز